• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.1 : ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT 08-00-2.1.1-01

ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา และกระบวนการก่อนออกสหกิจศึกษาของนักศึกษา

CHT 08-00-2.1.1-02

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษาและการฝึกวิชาชีพ พ.ศ.2557

CHT 08-00-2.1.1-03 

ประกาศการฝึกงานภายนอกนักศึกษาวิทยาลัยฯ

CHT 08.00-2.1.1-04

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา

CHT 08.00-2.1.1-05

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08.00-2.1.2-01

สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการอบรมสหกิจศึกษา

CHT 08.00-2.1.2-02

หนังสือขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรฝังตัวในสถานประกอบการ อาจารย์จิระนาถ  รุ่งช่วง ณ  โรงแรมทวินโลตัส

CHT 08.00-2.1.3-01

สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการโรงแรมละการท่องเที่ยว

CHT 08.00-2.1.3-02

ภาพการฝึกปฏิบัติ ณ  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ

CHT 08.00-2.1.3-03

ภาพศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการโรงแรม  (รีสอร์ท)

CHT 08.00-2.1.4-01

สมุดบันทึกการเก็บชั่วโมงฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการโรงแรมฯ  

CHT 08.00-2.1.4-02  

ภาพการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก

CHT 08.00-2.1.4-03

สรุปผลการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

CHT 08.00-2.1.5-01

ภาพการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวและสถานประกอบการ

CHT 08.00-2.1.5-02

สรุปกิจกรรม / โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

CHT 08.00-2.1.5-03

สรุปรายชื่อสถานประกอบการ นักศึกษาฝึกสหกิจ ปี2558-2560