• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.2 : กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Education-Training)(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT 08.00-2.2.1-01

มคอ. 3 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08.00-2.2.1-02

มคอ.3 รายวิชา การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี

CHT 08.00-2.2.2-01

มคอ.5 รายวิชา การออกแบบอาหารสำหรับงานโรงแรม พร้อมภาพประกอบ

CHT 08.00-2.2.2-02

มคอ.5 รายวิชา การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี

CHT 08.00-2.2.3-01

โครงการสร้างเครือข่ายการจัดทำบัญชีครัวเรือน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมภาพประกอบ

CHT 08.00-2.2.3-02

 

โครงการพัฒนาชุมชน ต.บ่อหิน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  พร้อมภาพประกอบ

CHT 08.00-2.2.4-01  

มคอ. 3 รายวิชา วิธีวิจัยทางการบัญชี

CHT 08.00-2.2.4-02  

มคอ.4  รายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08.00-2.2.5-01

ภาพการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจ

CHT 08.00-2.2.5-02

ผลสรุปการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจ ปี 2559

CHT 08.00-2.2.5-03

รายงานผลสหกิจศึกษา