• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.3 : มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT-08-00-2.3.2-01

แผนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทักษะวิชาชีพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2556-2560

CHT-08-00-2.3.2-02 

สมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การเก็บชั่วโมงฝึกทักษะปฏิบัติภายในของศูนย์วิสาหกิจศึกษา

CHT-08-00-2.3.2-03

โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

CHT-08-00-2.3.2-04  

กิจกรรมสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) 

CHT-08-00-2.3.3-01

ภาพการใช้พื้นที่บริเวณชายหาดราชมงคลสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ

CHT-08-00-2.3.3-02

ภาพศูนย์ฝึกปฏิบัติการสาขาการโรงแรม (รีสอร์ท) และ ครัวกินรี

CHT-08-00-2.3.3-03

ภาพศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ  ( Business Center)

CHT-08.00-2.2.3-04

ภาพห้องปฏิบัติการทางภาษา

CHT-08-00-2.3.4-01

ภาพการจัดโครงการและกิจกรรม ให้ความรู้ต่างๆที่สร่างความเชี่ยวชาญและด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา

CHT-08-00-2.3.4-02

ภาพการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านต่างๆของนักศึกษา กับหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ

CHT-08-00-2.3.5-01  

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน (1 ตุลาคม 2559 - 31  มีนาคม 2560)