• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น(59)

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน
CHT 08-00-2.4-01 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า ในรูปแบบวัฒนธรรม เปอรานากัน ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
CHT 08-00-2.4-02 แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมเปอรานากันเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรัง และภูเก็ต
CHT 08-00-2.4-03 การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลี่ยนจังหวัดตรัง
CHT 08-00-2.4-04 การพัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดกระบี่