• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.1 : มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT 08-00-3.1.1-01

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-3.1.2-01

คำสั่งที่ 097/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.1.2-02

คู่มือการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.1.2-03

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามคู่มือการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.1.3-01

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอแจ้งคู่มือการปฏิบัติงาน  ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-3.1.4-01

คู่มือการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.1.4-02

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามคู่มือการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.1.3-03

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอแจ้งคู่มือการปฏิบัติงาน  ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-3.1.5-01

งานวิจัยสถาบัน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้วิจัย นายพงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด