• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.2 : ระดับความสำเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT 08-00-3.2.1-01

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-3.2.1-02

บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/339 ลงวันที่ 24 เม.ย.2559 เรื่อง ขอแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.2.1-03

แบบบันทึกรายชื่อกระบวนการและรอบระยะเวลามาตรฐาน

CHT 08-00-3.2.1-04

ผังการปฏิบัติงานตามกระบวนการงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการ หน่วยพัสดุ

CHT 08-00-3.2.1-05

ผังการ ปฎิบัติงานตามกระบวนงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการ หน่วยพัสดุ

CHT 08-00-3.2.2-01

แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาผู้ให้บริการ

CHT 08-00-3.2.2-02

ตารางสรุปผลการดำเนินงานการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.2.3-01

แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาผู้ให้บริการ

CHT 08-00-3.2.3-02

ตารางสรุปผลการดำเนินงานการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.2.4-01

แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการ

CHT 08-00-3.2.4-02

ตารางสรุปผลการดำเนินงานการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.2.5-01

แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการ

CHT 08-00-3.2.5-02

ตารางสรุปผลการดำเนินงานการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน