• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.3 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-3.3-01

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  เรื่อง ขออนุมัติใช้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

CHT 08-00-3.3-02

คำสั่งที่ 090/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

CHT 08-00-3.3-03

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559

CHT 08-00-3.3-04

 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  เรื่อง ขอส่งผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2559