• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT-08-00-4.1.1-01

ประกาศวิทยาลัย เรื่องนโยบาย และมาตรการกำกับติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดำเนินตามมาตรฐานสถานศึกษา 3ดี

CHT-08-00-4.1.1-02

คำสั่งที่ 081 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี

CHT-08-00-4.1.1-03

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-4.1.2-01

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559CHT 08-00-4.1.2-02

 

CHT 08-00-4.1.2-03

(1) กิจกรรมด้านประชาธิปไตย

รายงานผลการดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2560

รายงานผลการดำเนินการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม

 

CHT 08-00-4.1.2-04

(2) กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.2-03) รายงานผลการดำเนินการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม


CHT 08-00-4.1.2-05

 (3) กิจกรรมด้านภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด

รายงานผลการดำเนินการดำเนินโครงการฟุตซอลมาราธอนคัพ

CHT 08-00-4.1.3.01

คำสั่งที่ 053/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายคุณธรรม

CHT-08-00-4.1.3-02

คำสั่งที่ 9/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2560

CHT 08-00-4.1.4-01

 

หนังสือที่ว่าการอำเภอสิเกา ที่ ลต(ตง) 0702.09/006 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

CHT 08-00-4.1.4-02

หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ศธ 0584.20/685 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการรณรงค์ต้านภัยสารเสพติด “กิจกรรมอบรมแกนนำต้านภัยสารเสพติด”

CHT-08-00-4.1.4-03                

หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ ศธ 57 04 03 /35732 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรือง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคใต้

CHT-08-00-4.1.5-01

อ้างอิงเอกสาร(CHT-08-00-4.1.1-02) คำสั่งที่ 081/2557  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี

CHT-08-00-4.1.5-02

อ้างอิงเอกสาร(CHT-08-00-4.1.1- 03 )ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

CHT-08-00-4.1.5-03

 

อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.3.01) คำสั่งที่ 053/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

เข้าค่ายคุณธรรม

CHT-08-00-4.1.5-04

อ้างอิงเอกสาร (CHT-08-00-4.1.3-02) คำสั่งที่ 9/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2560