• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน (59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT 08-00-4.2.1-01

รายงานผลการดำเนินโครงการฟุตซอลมาราธอนคัพ

CHT08-00-4.2.2-01

อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.2.1-01)รายงานผลการดำเนินโครงการฟุตซอลมาราธอนคัพ

CHT 08-00-4.2.2-02

รายงานผลการดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

CHT08-00-4.2.3-01

อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.2.1-01) รายงานผลการดำเนินโครงการฟุตซอลมาราธอนคัพ

CHT 08-00-4.2.3-02

อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.2.2-02) รายงานผลการดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

CHT08-00-4.2.3-03

รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม