• ภาษาไทย
    • English

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่  25 สิงหาคม 2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย ได้จัดประชุมเพื่อตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตอบรับกับการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนีย์ กายพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้ง โดยกิจกรรมการประเมินกำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มการประเมินเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาปัจจุบัน/ศิษย์เก่า กลุ่มเป้าหมายอาจารย์ผู้สอน/ตัวแทนชุมชน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมิน ซึ่งบรรยากาศการประเมินค้อนข้างเป็นกันเอง และได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมในด้านการดำเนินงานตำแหน่งทางวิชาการ ของสายวิชาการที่เพิ่มขึ้น และข้อเสนอแนะในด้านการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรในองค์กร สามารถดำเนินงานให้มีระบบและกลไกเป็นไปตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่กำหนด ตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป 

Date: 
Wednesday, August 25, 2021 - 18:00