• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น

 

การทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อสร้างรายได้ธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพ

รุ่นที่ 1 14 ส.ค.63 | ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

อบรมระยะสั้นทำขนมอบ (Cooking Class) 

 รุ่นที่ 1  22 ส.ค. 63 | รุ่นที่ 2   29 ส.ค. 63 | รุ่นที่ 3   4 ก.ย. 63  |  ค่าลงทะเบียน 500 บาท

การทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รุ่นที่ 1 27-29 ส.ค. 63 | ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว”

รุ่นที่ 1 1-30 ก.ย. 63 | ค่าลงทะเบียน 500 บาท

โครงการบริการวิชาการอื่น ๆ

 

การแปลบทคัดย่อ

รุ่นที่ 1 30 ก.ย. 63 | ค่าลงทะเบียน 500 บาท

โครงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดตรัง

รุ่นที่ 1 30 ก.ย. 63 | ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

 นายปฐมพงศ์ กลับรักษ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

TEL. 09 5298 1132

E-mail patompong.k@rmutsv.ac.th


 

QR code ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรม


 

ชำระค่าลงทะเบียน
โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา
เลขที่บัญชี  918 – 6 – 00274 - 0


หากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
กรุณาส่งหลักฐานการจ่ายทาง E-mail patompong.k@rmutsv.ac.th