• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ นำโดย นายสมชาย อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ในการศึกษาดูงาน ณ อาคารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง โดยในการนี้ทางคณะผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนสิเกา ฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ , ศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งและการฝึกอบรมเฉพาะทาง (ศูนย์ภาคใต้อันดามัน) , ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาบริหารธุรกิจ รวมถึงข้อมูลในส่วนของการเรียนการสอน ภารกิจในด้านต่าง ๆ และกิจกรรมที่วิทยาลัย ฯ กำลังจะดำเนินการจัดในอนาคตเพื่อเกิดความร่วมมือกันในการพัตนาของทั้งสองหน่วยงาน.

Date: 
Monday, November 21, 2022 - 09:30