• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รอบที่ 3 แบบโควตาพิเศษ 
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2565
1. ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ : https://cht.rmutsv.ac.th/th/specialquota66
2.สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ผ่านทางเว็บไซต์ : https://trang.rmutsv.ac.th/regis2/admission66 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2565 และ...
3.สามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
** ยกเว้นสาขาวิชาการจัดกรนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า จะมีการประกาศเพื่อเซ็นสัญญารับทุนอีกครั้ง **

Date: 
Tuesday, November 15, 2022 - 11:45