• ภาษาไทย
    • English

นักวิจัย วิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสร่วมลงพื้นที่เกาะสุกร อ. ปะเหลียน จ.ตรัง

ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 อาจารย์กัลยาณี  ยุทธการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะนักวิจัยสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ได้มีโอกาสร่วมลงพื้นที่เกาะสุกร อ. ปะเหลียน จ.ตรัง ในกิจกรรมค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ โดยการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัยและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งกลุ่มนักวิจัยของทางวิทยาลัยฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนต่างๆ อาทิ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาในหลากหลายแง่มุม รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนหน่วยงานรัฐ กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำมาต่อยอดงานวิจัยในอนาคต ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของบุคลากรของทางวิทยาลัย ฯ  จุดมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ ในภาคของการท่องเที่ยวหรือส่วนอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน

ที่มา : อาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย 
ภาพข่าว : คุณวิยดา ช่วยธานี 
*ส่วนเสริม #เกร็ดน่ารู้  “แม้ว่า ชื่อเรียกขานเกาะแห่งนี้ว่า เกาะสุกร หรือ เกาะหมู แต่ประชากรโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งยังไม่มีการเลี้ยงสุกรใดๆบนเกาะ แล้วชื่อเกาะสุกร มาจากไหน ? จากคำบอกเล่าในอดีตเกาะแห่งนี้มีหมูป่า อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อครั้งผู้อพยพเข้ามาอาศัยกลุ่มแรกที่เป็นชาวมุสลิม ได้ทำการต้อนสุกร หรือหมูป่าเหล่านี้ออกไป จึงคาดการณ์กันว่าเป็นที่มาของชื่อเกาะนั่นเอง”
อ้างอิงจาก http://www.kohsukorn.go.th/history.php

Date: 
Tuesday, May 10, 2022 - 13:00