• ภาษาไทย
    • English

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ณ จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2565 อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ และผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีโอกาสออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีการเยี่ยมเยือนสถานประกอบการ จำนวน 18 แห่ง ซึ่งมีนักศึกษาของวิทยาลัย ฯ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในแผนกบัญชีโรงแรม ในส่วนของการนิเทศในครั้งนี้  อาจารย์นิเทศก์ ได้มีโอกาสเยี่ยมเยือน พูดคุยและสร้างเครือข่าย (MOU) ในอนาคต กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และพนักงานที่ปรึกษา ซึ่งได้รับผลตอบรับในทิศทางที่ดี รวมถึงเมื่อได้พูดคุยกับนักศึกษากลุ่มนี้ ได้ให้ความเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างมาก ในการออกฝึกประสบการณ์ จากการทำงานในสถานที่จริง และการนำความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานต่อไป
__________________________________
ที่มา : อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์

Date: 
Tuesday, June 28, 2022 - 16:00