• ภาษาไทย
  • English

แสดงความยินดีกับ อาจารย์คุลิกา ธนะเศวตร ครูดีเด่น ประจำปี 2561

 

 ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศศม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาอังกฤษ - การศึกษานอกระบบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์

 • Tanasavate, K. & Kerdkong, P. (2017). English Language Needs of Tourism and Hospitality Industry Staffs: A Case Study of Sukorn Island, Trang Province. In Symposium of International Languages & Knowledge 2017. Malaysia.

 • Tanasavate, K. (2015). Communication Strategies Use of Thai Undergraduate Students. In Symposium of International Languages & Knowledge 2015, 172-177.

 • Tanasavate, K., & Chinwonno, A. (2013). A Study of Thai EFL Learners’ and Teachers’ Use of Authentic Materials. An Online Journal of Education, 8(2), 178-190.

ประสบการณ์การทำงาน

 • Lecturer, Division of Foreign Language, College of Hospitality and Tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, February 2014 – Present.
 • English Editor, RMUTSV Research Journal, September 2016 – Present.
 • Head of Research and Development Unit, College of Hospitality and Tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, Present.
 • Invited Speaker, English Preparation for CEFR, Princess Chulabhorn College, Trang, 5-6 August 2017.
 • Invited Speaker, English for Tour Guide at Trang Technical College
 • Invited Speaker, GAT Preparation for Hoi-Yot school students, 2014 – 2016.  
 • Invited Speaker, Personality Development and Public Speaking for Satun Housewife Group, 24 December 2015.
 • Invited Speaker, English Camp for Ban-rai-ork school students, 25 February 2015.
 • Interpreter, 14th Asian Fin swimming Championships 2014, 6 - 8 November 2014.
 • Invited Speaker, English Language Training Program for Ranong Community College, 22 - 23 July 2014.
 • Interpreter for Trang Governor, The 5th Chief Ministers’ and Governors’ Forum Retreat of the IMT-GT, 20 – 22 August 2014.
 • Teacher Assistance, Division of Foreign Language Teaching, Faculty of Education, Chulalongkorn University, Bangkok, May 2013 – October 2013.
 • Invited Speaker, English Camp for Krapang Surin school students, 13 August 2014.
 • Assistant Secretary, CESA Biennial Conference 2012, Faculty of Education, Chulalongkorn University, Bangkok, March 2012 – July 2013.
 • Part-time Lecturer, Sampantawong District Non-Formal and Informal Education Centre, Bangkok, March 2012 – March 2013.
Date: 
Monday, December 24, 2018 - 11:30