• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission


ผู้สมัครระบบ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เนื่องจากเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

1. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 มิถุนายน 2564
เอกสารที่ต้องอัพโหลด

  1. ใบแสดงผลการเรียน 
     สแกนเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกัน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
  2. เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือแฟ้มสะสมผลงาน 
     สแกนเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ หรือแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 mb
  3. ความสามารถพิเศษพอสังเขป

หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนบันทึก หากอัพโหลดเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถลบได้

2. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของสาขาวิชาที่สมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยดูลิงค์กลุ่มไลน์ได้จาก เข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูตรวจสอบผลการสมัคร (ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ)

Date: 
Friday, June 11, 2021 - 12:00