• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสเดินทางมาจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 3

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา...วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง โดยมี ดร.ดุสิตพร ฮกทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และ อาจารย์จุติมา บุญมี ร่วมต้อนรับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสเดินทางมาจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 3  ในพื้นที่อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา  ณ ห้อง ฉ.202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับ คณะผู้มาเยือนอันประกอบด้วย คุณบรรจง นฤพรเมธี  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นอกจากนั้นยังมี ผศ.ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่บรรยายสรุป เสนอผลงานตัวอย่างงานวิจัยที่มีความสำเร็จและพร้อมขยายผลไปยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในมิติต่างๆ  รวมทั้งความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบในจังหวัดตรัง สงขลา และนครศรีธรรมราช  นอกจากนี้ มาร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อชวนคิดชวนคุย ในการสกัดปัญหา ความต้องการเพื่อวางแผนพัฒนาแผนงานโครงการหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ทั้งนี้ยังมีการนัดหมายการประชุมสัญจร ในวาระต่อไปจากนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ ณ พื้นที่เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง.
-------------------------------------------------------
ที่มา : อาจารย์จุติมา บุญมี
ภาพข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

Date: 
Thursday, March 16, 2023 - 16:15