• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกาแฟโรบัสต้า

เมื่อวันที่ 1-16 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกาแฟโรบัสต้าเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรเชิงนิเวศ ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง นำโดย อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง  อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมคณะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

Date: 
Wednesday, October 20, 2021 - 14:45