• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย (ตรัง) ร่วมโครงการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมาย

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย (ตรัง) ร่วมโครงการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย , อาจารย์ ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี , อาจารย์นัยนา คำกันศิลป์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว และบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วม “โครงการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมาย” ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง ในการนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ มอบนโยบายเชิงรุกในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี รายงานสรุปผลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นภายในโครงการ มีการอบรมให้ความรู้ในการปรับกลยุทธ์เชิงรุก ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือผ่านแพลตฟอร์มรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ดียิ่งขึ้นไป.

Date: 
Wednesday, September 13, 2023 - 12:00