• ภาษาไทย
    • English

ขออนุญาตให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home: WFH)

ขออนุญาตให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home: WFH) เนื่องจากมีบุคลากรจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็มแล้วต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 Pfizer ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

Date: 
Thursday, November 18, 2021 - 11:00