• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ !! ผู้ประสงค์ขอรับทุนงานวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559

  • ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ว1-ด จำนวน 3 ชุด

  • ไฟล์ข้อมูล CD จำนวน  1 แผ่น 

ส่งมายัง หน่วยวิจัยและพัฒนา งานวิชาการและวิจัย ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2557 เพื่อดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัย (RIS:RMUTSV) ต่อไป

ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทนักศึกษาทั้งชายและหญิง

ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทนักศึกษาทั้งชายและหญิง

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านรับการตรวจกิจกรรม 5 ส ภายนอก

ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการงานวิชาการและวิจัย

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทนักศึกษาชายและหญิง ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา

ประกาศ !!! แจ้งบุคลากรทุกสาขาทุกหน่วยงาน

ประกาศ !!! แจ้งบุคลากรทุกสาขาทุกหน่วยงานรับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส.ภายนอก ภายในวันที่ 22 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

กำหนดการส่งเอกสารวิชาการ

ประกาศรับข้อเสนอโครงงานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศผลการติดตามกิจกรรม 5 ส.