• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Challenging english for staff

เรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Challenging english for staff

ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558   ณ โรงแรมธรรมรินทร์ทธนา จังหวัดตรัง 

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเวลา 08.00-08.45 น. หน้าห้องธนาสร ชั้น 3 

แจ้งรับการตรวจกิจกรรม ๕ส (ภายใน) จากคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ส

ประกาศ

เรียน  บุคลากรทุกท่าน

แก้ไขพื้นที่รับตรวจกิจกรรม 5 ส.

พื้นที่กิจกรรม ๕ส วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  1. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  2. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
  3. หน่วยปฏิบัติการด้านการโรงแรม

ลำดับที่

ห้องรับการตรวจกิจกรรม 5ส.

พื้นที่กิจกรรม ๕ส วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  1. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  2. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
  3. อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ลำดับที่

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2557

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2557 ฉบับปรับปรุง 12 มีนาคม 2558

รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/2557

ประกาศจากหน่วยทะเบียนและวัดผล ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 
เนื่องจากไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ดังต่อไปนี้   

1.นางสาววัชราภรณ์  ทิพย์รักษ์    สาขาการบัญชี     

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามในงานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 4

โครงการประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงภาษาอังกฤษ

โครงการประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงภาษาอังกฤษ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กิจกรรม 5ส.

ฝากประสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัทซุปเปอร์ชีป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ