• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

กำหนดการโครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้อง ฉ.101 /ฉ.201/ /ฉ.203 และห้องบัญชีจำลอง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ohm.go.th/jitarsa/

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย ชิงรางวัลนายกรัฐมนตรี

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตามไฟล์แนบ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามไฟล์แนบ

ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา

กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพันตรีเพียรจรรย์สืบศรี(อาคารกิจกรรม)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เปลี่ยนแปลงวันเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ตามไฟล์แนบ 

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตามไฟล์แนบ