• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งพื้นที่รับตรวจกิจกรรม 5ส.(ภายใน) ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมมุ้งมิ้ง market

 

จัดทำ big cleaning day ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครโครงการ Leadership Development Programe

แจ้งปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

แจ้งปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 - 24.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [ตำแหน่งอาจารย์]

กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ขอความร่วมมือคณาจารย์ และบุคลากรทั้งชายและหญิง แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ซึ่ง การดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ให้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การแต่งการด้วยผ้าไทย เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมไทยส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์ไทยสืบไป 

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

เปลี่ยนแปลงเรียกเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประกาศเปลี่ยนแปลง เรียกเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรียกเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดตามไฟล์แนบ