• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการนำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3

คู่มือการนำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่ไปสู่การปฏิบัติ

มาตรตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา

มาตรตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 

ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ตามเอกสารแนบ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมย่อยที่ 2 เรื่องเล่าบนพื้นฐานความพอเพียงตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารดังแนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙

เอกสารตามไฟล์แนบ

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ชุ่มฉ่ำใจ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560