• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

คู่มือการนำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3

คู่มือการนำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่ไปสู่การปฏิบัติ

มาตรตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา

มาตรตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 

ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ตามเอกสารแนบ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมย่อยที่ 2 เรื่องเล่าบนพื้นฐานความพอเพียงตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารดังแนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙

เอกสารตามไฟล์แนบ

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560