• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา

รับนักศึกษาโครงการพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (ROUTER)

     ที่มา :https://arit.rmutsv.ac.th/th/content/published/281218/1119

ประกาศการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ร้านครูคิด

ลงชื่อสมัคร ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สมัครลงชื่อด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานเท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.
 

แสดงความยินดีกับ อาจารย์คุลิกา ธนะเศวตร ครูดีเด่น ประจำปี 2561

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560

นายธนพล แก้วสังข์ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ “ด้านการพูด” ระดับจังหวัดตรัง

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในะบบราชการ