• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตามไฟล์แนบ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามไฟล์แนบ

ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา

กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพันตรีเพียรจรรย์สืบศรี(อาคารกิจกรรม)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เปลี่ยนแปลงวันเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ตามไฟล์แนบ 

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตามไฟล์แนบ

แจ้งปิดระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ตามไฟล์แนบ

ประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

โครงการหลักการจัดทำบัญชีตามสภาวิชาชีพบัญชี

สาขาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพบัญชีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ กิจกรรมย่อยที่ 1 "หลักการจัดทำบัญชีตามสภาวิชาชีพบัญชี" เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติความรู้เฉพาะทางด้านบัญชี รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำห