• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/2557

ประกาศจากหน่วยทะเบียนและวัดผล ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 
เนื่องจากไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ดังต่อไปนี้   

1.นางสาววัชราภรณ์  ทิพย์รักษ์    สาขาการบัญชี     

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามในงานสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 4

โครงการประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงภาษาอังกฤษ

โครงการประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงภาษาอังกฤษ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กิจกรรม 5ส.

ฝากประสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัทซุปเปอร์ชีป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครงานบริษัทวอลเทคโนโลยี

ตามไฟล์แนบ

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน 

ประชาสัมพ์เส้นทางสู่อาชีพแอร์โอสเตส-สจ๊วต

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ