• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน 

ประชาสัมพ์เส้นทางสู่อาชีพแอร์โอสเตส-สจ๊วต

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างความชำนาญในงานวิชาการและวิจัย

รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ๕๗ ภายใต้หัวข้อ "ต้นแบบคนรุ่นใหม่กับภาษาไทยโดนใจวัยรุ่น"

รายละเอียดตามไฟล์ แนบ 

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่องการตัดชุดสูทนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557

(สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557  )

-          ชุดสูทนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย เสื้อนอกสีดำมีปก,กระโปรงสีดำ,ถุงสูท,ไม้แขวนและป้ายชื่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ราคาชุดละ 1,495 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ สัมนาทางวิชาการ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ สัมนาทางวิชาการ เรื่อง ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่  21

ประกาศ !! ผู้ประสงค์ขอรับทุนงานวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559

  • ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ว1-ด จำนวน 3 ชุด

  • ไฟล์ข้อมูล CD จำนวน  1 แผ่น 

ส่งมายัง หน่วยวิจัยและพัฒนา งานวิชาการและวิจัย ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2557 เพื่อดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัย (RIS:RMUTSV) ต่อไป

ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทนักศึกษาทั้งชายและหญิง

ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทนักศึกษาทั้งชายและหญิง