• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี[58]

หมายเลขและรายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-1.6.1-01 หนังสือที่ ศธ.0584.14/ ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2558 เรื่อง ขออนุมัติลงนามแผนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา 2559

CHT 08-00-1.6.1-02 รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม

CHT 08-00-1.6.2-01 รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำพานไหว้ครู

CHT 08-00-1.6.2-02 รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

CHT 08-00-1.6.2-03 รายงานผลการดำเนินโครงการมุสลิมสัมพันธ์ครั้งที่ 16

CHT 08-00-1.6.2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการฟื้นฟูและอบรมจริยธรรม

(2) ด้านความรู้

CHT 08-00-1.6.2-05 รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-1.6.2-06 รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

CHT 08-00-1.6.2-07 รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์

CHT 08-00-1.6.2-08 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

(3) ด้านทักษะทางปัญญา

CHT 08-00-1.6.2-09 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา”

CHT 08-00-1.6.2-10 รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานทอดกฐินร่วมใจ

CHT 08-00-1.6.2-11 อ้างอิงเอกสาร CHT 08-00-1.6.2-07 รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

CHT 08-00-1.6.2-12 รายงานผลการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10 

CHT 08-00-1.6.2-13 รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์

CHT 08-00-1.6.2-14 รายงานผลการดำเนินโครงการตัดชุดฟอร์มคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-1.6.2-15 รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรุ่นพี่ก่อนพบน้องใหม่

CHT 08-00-1.6.2-16 รายงานผลการดำเนินโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

CHT 08-00-1.6.2-17 รายงานผลการดำเนินโครงการเสม็ดขาวสัมพันธ์ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-1.6.2-18 โครงการปัจฉิมนิเทศ

CHT 08-00-1.6.2-19 โครงการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาฯ

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

CHT 08-00-1.6.2-20 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-1.6.2-21 โครงการบัญชีสัมพันธ์ปันใจสู่บ้านคนชราศรีตรัง

CHT 08-00-1.6.2-22 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

CHT 08-00-1.6.3-01 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

CHT 08-00-1.6.3-02 จัด KM อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา/รูปภาพการจัดกิจกรรม

CHT 08-00-1.6.4-01 สรุปผลการดำเนินงานโครงการงานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

CHT 08-00-1.6.4-02 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

CHT 08-00-1.6.5-01 สรุปผลการดำเนินงานโครงการงานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

CHT 08-00-1.6.5-02 สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

CHT 08-00-1.6.6-01 สรุปผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

CHT 08-00-1.6.6-02 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20เมษายน 2559