• ภาษาไทย
    • English

งานวิชาการและวิจัย

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
Asst. Prof. Supitchaya Boonkua

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

supitchaya.b@rmutsv.ac.th
supitchayab.sites.rmutsv.ac.th

 

 

นางสาวกาญจนา  อุบล
Miss Kanjana Ubon

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
kanjana.u@rmutsv.ac.th
 

 


 

นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น
Miss Kornvisa  Romruen

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยทะเบียนและวัดผล
kornvisa.c@rmutsv.ac.th

 


 

นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง
Miss Sangduen Kaewklang

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
sangduen.k@rmutsv.ac.th
 

 


 

อาจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์
Asst. Prof. Oothsuma Chumphong 

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์
oothsuma.c@rmutsv.ac.th
 

 


 

อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล
Miss Suyaporn Sortrakul

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
suyaporn.s@rmutsv.ac.th
 

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร เจริญสุข
Asst. Prof. Supaphon Jaruengsuk

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
supaphon.j@rmutsv.ac.th

 


 

นายสันติภาพ ทิพย์ศรี
Mr.Santipab Tipsri

เจ้าหน้าที่ประจำงานวิชาการและวิจัย
santipab.t@rmutsv.ac.th