• ภาษาไทย
    • English

งานวิชาการและวิจัย

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายวิชาการและวิจัย


 

ชื่อ-สกุล : ดร.ดุสิตพร ฮกทา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Dusitporn Hokta
ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL : 8515,8516
EMAIL  : dusitporn.h@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวกาญจนา  อุบล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Kanjana Ubon
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
TEL  : 8515
EMAIL : kanjana.u@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 

 

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Miss Kornvisa  Romruen
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยทะเบียนและวัดผล
TEL  : 8515
EMAIL :kornvisa.c@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Sangduen Kaewklang
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
TEL  : 8515
EMAIL : sangduen.k@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Oothsuma Chumphong 
ตำแหน่ง  : หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์
TEL 8520
EMAIL  : oothsuma.c@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล  : นายวิทยา  ตู้ดำ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr.Vittaya Toodam
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
TEL  : 8502
EMAIL vittaya.t@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวอัญชิษฐา กิ้มภู่
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Anchittha  Kimpoo
ตำแหน่ง :หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
TEL  : 8503
EMAIL : anchittha.k@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายปฐมพงศ์ กลับรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr.Pratompong Krabrak
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานวิชาการและวิจัย
TEL  : 8515
EMAIL patompong.k@rmutsv.ac.th
Profile   :