• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ


 

 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Jantiwan Samati 
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
TEL    : 8503
EMAIL : jantiwan.s@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะนารถ อรรคไกรสีห์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Piyanart Akkrisri
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
TEL  :8505
EMAIL  : piyanart.a@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล  : ผศ.ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Asst.prof Piyapat Chuey-in
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8505
EMAIL : piyapat.c@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof Oothsuma Chumphong 
ตำแหน่ง  : อาจารย์
TEL  : 8505
EMAIL : ootsuma.c@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร (ลาศึกษาต่อ)
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Kulika Tanasavate
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8520
EMAIL : kulika.t@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : ผศ.สุภาพร เจริญสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof Supaphon Jaruengsuk
ตำแหน่ง  : 
TEL  : 8505
EMAIL : supaporn.ch@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : Mr.Steven Gregory Embre
ชื่อภาษาอังกฤษ :  Mr.Steven Gregory Embre
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8520
EMAIL : steven.g@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : Miss Erica Westgate
ชื่อภาษาอังกฤษ :  MIss Erica Westgate
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8520
EMAIL : erica.w@rmusv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด