• ภาษาไทย
    • English

งานพัฒนานักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร : งานพัฒนานักศึกษา


 

 

ชื่อ-สกุล : นายปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Piyapat Chuey-in
ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
TEL : 8517
EMAIL piyapat.c@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะนุช นาพอ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Piyanut Napor
ตำแหน่ง  : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
TEL  : 8517
EMAIL : piyanut.n@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวปิวรา มณีนิตย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Piwara Maneenit
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
TEL  : 8517
EMAIL piwara.m@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวอมรรัตน์ นกรู้รัก
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss Amonrat  Nokrurak
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา 
TEL               : 8517
EMAIL          : -
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายสันติภาพ  ทิพย์ศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr.Santipab Tipsri
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา 
TEL  : 8517
EMAIL -
Profile   : ดูรายละเอียด