• ภาษาไทย
  • English

วิทยา ตู้ดำ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr.Vittaya Toodam
ชื่อภาษาไทย       : นายวิทยา  ตู้ดำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  สาขาบริหารธุรกิจ

TEL  : 8502

EMAIL : vittaya.t@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
 • ระดับปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                  
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์มหภาค
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 
ประสบการณ์การสอน
 • หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
 • หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์  
 • การเป็นผู้ประกอบการ 
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • การจัดการฐานข้อมูล 
 • สำหรับงานบัญชี  
 • การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • วิจัยเชิงพื้นที่  
 • โอกาสทางการตลาด  
 • การท่องเที่ยวฮาลาล
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • วิทยา  ตู้ดำ (2560). โอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในจังหวัดตรัง
 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2555-ปัจจุบัน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง