• ภาษาไทย
    • English

รอบรั้ววิทยาลัย Around College

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน
ผู้อำนวยการเข้าร่วมรายการเวทีคนตรัง ทาง สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz
pr64
แนะนำหลักสูตร
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
รอบทิศถิ่นไทย จ.ตรัง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสาน เตยปาหนัน ข่าวค่ำ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 #NBT2HD
วีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการ
อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ออกรายการเที่ยวหาเรื่อง ออกอากาศทาง mcot.net
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 8 "คุณค่าของครู The Values of Teachers"
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้ร่วมบันทึกเทปกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
กิจกรรม “สวมหมวก ลดน็อค”
"เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
รายการรอบรั้วราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
บริการวิชาการ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
วีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง