• ภาษาไทย
  • English

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.254 โดยมีที่มาในการก่อตั้งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มาจากแผนการท่องเที่ยวที่สังกัดในภาควิชาการจัดการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ในจังหวัดตรัง ที่ผลิตบัณฑิตสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมประมง การจัดการประมง และวิทยาศาสตร์ทางทะเล ต่อมาในปีพ.ศ. 2542 ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการท่องเที่ยว โดยใช้หลักสูตรของคณะศิลปะศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี)ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

 • พ.ศ.2542-2546 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการท่องเที่ยวโดยใช้หลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
 • พ.ศ.2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) โดยใช้หลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากร
 • ​พ.ศ.2548 มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  จำนวน 9 แห่ง  และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
  ในภาคใต้ของประเทศ  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะด้าน ต่าง ๆ
 • ​พ.ศ.2549 เปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มเติม  2  หลักสูตร  ประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และใน วันที่  27 พ.ย. 2549 ได้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 1180 หน้า 27
  จัดตั้งส่วนราชการ มทร.ศรีวิชัย  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ​พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
  โดยใช้หลักสูตรของ มทร.ศรีวิชัย    
 • พ.ศ.2551 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการสร้างหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
 • พ.ศ. 2552-2556เปิดสอน 2 หลักสูตร 3สาขาวิชา  ประกอบด้วย

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

            สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
            สาขาการโรงแรม
            สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
            
            
  สาขาวิชาการบัญชี