• ภาษาไทย
  • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

 

ปรัชญา

 • พัฒนาคน พัฒนาชุมชน อย่างสร้างสรรค์และมืออาชีพเพื่อความยั่งยืน


ปณิธาน

 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม


วิสัยทัศน์

 • วิทยาลัยฯ แห่งปัญญา สร้างมูลค่าให้กับชุมชน บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์


พันธกิจ

 • สร้างกำลังคนด้านการบริการและการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความต้องการของอุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

 • สร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชน การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์และการสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างทรงคุณค่า

 • ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการนำนวัตกรรมภูมิปัญญาจากศาสตร์ต่าง ๆ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • สร้างผลงานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความคิดอย่างสร้างสรรค์

 • สร้างระบบการจัดการบริหารสมัยใหม่


ค่านิยมหลัก (Core Values) CHTS

      C – Community  คือ คำนึงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน มุ่งมั่นให้บริการแก่ชุมชน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม

      H – Harmony  คือ ความสามัคคี มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

      T – Technology คือ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความทันสมัย ใช้งานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้

      S - Service Mine and Sharing Wisdom คือ การให้บริการด้วยใจ รอยยิ้ม และแบ่งปันข้อมูลให้แก่ชุมชนอย่างเข้าใจและเข้าถึง


Platform การพัฒนามหาวิทยาลัย

  เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน 7 Platforms ดังนี้

 • นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)

 • การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)

 • การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)

 • สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)

 • การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)

 • วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)

 • การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon vision.pdf154.93 KB