• ภาษาไทย
  • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

 

ปรัชญา

 • มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


ปณิธาน

 • มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม


วิสัยทัศน์

 • ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มีทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมสู่สากล


พันธกิจ

 • จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ

 • สร้างงานวิจัยเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

 • ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


ค่านิยมหลัก (Core Values) CHTS

      C – Community  คือ คำนึงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน มุ่งมั่นให้บริการแก่ชุมชน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม

      H – Harmony  คือ ความสามัคคี มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

      T – Technology คือ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความทันสมัย ใช้งานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้

      S - Service Mine and Sharing Wisdom คือ การให้บริการด้วยใจ รอยยิ้ม และแบ่งปันข้อมูลให้แก่ชุมชนอย่างเข้าใจและเข้าถึง


Platform การพัฒนามหาวิทยาลัย

  เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน 7 Platforms ดังนี้

 • นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)

 • การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)

 • การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)

 • สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)

 • การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)

 • วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)

 • การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)