• ภาษาไทย
    • English

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

 

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Fapilai Taweesinsopa

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TEL : 8500

EMAIL : fapilai.t@rmutsv.ac.th

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.จตุพร ฮกทา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Jutuporn Hokta

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

TEL : 8501

EMAIL : jutuporn.h@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Piyapat Chuai-in

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TEL : 8517

EMAIL : piyapat.c@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ดุสิตพร ฮกทา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Dusitporn Hokta

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : 

TEL : 8515

EMAIL : dusitporn.h@rmutsv.ac.th