• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการบัญชี

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาการบัญชี


 

 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวชยนรรจ์  ขาวปลอด 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Chayanun  Klawplod
ตำแหน่ง   : หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
TEL  : 8502
EMAIL : chayanun.k@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 

 

 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวจิรัชญา บุญช่วย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Jiratchaya Bunchuay
ตำแหน่ง  : ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

TEL  : 8504
EMAIL : jiratchaya.b@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 

 

 

ชื่อ-สกุล : ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof Kannika Buatongrueng
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL    : 8504
EMAIL : kannika.b@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวกัลยาณี  ยุทธการ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Kanlayanee Yutthakarn
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8501
EMAIL : kanlayanee.y@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof Rarin Kruaworapan
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์
TEL  :8504
EMAIL  : rarin.k@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Asst.prof Supitchaya Boonkua
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8504
EMAIL : supitchaya.b@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Sivawong Petjun
ตำแหน่ง  : อาจารย์
TEL  : 8504
EMAIL : sivawong.p@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : ดร.ฉมพร   มีชนะ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Chamaporn Meechana
ตำแหน่ง  : อาจารย์
TEL  : 8504
EMAIL : chamaporn.m@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริวรรณ  ศิลารักษ์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Siriwan Silarak
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8504
EMAIL : siriwan.s@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด