• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการบัญชี

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาการบัญชี


 

อาจารย์ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
Miss Siriwan Silarak

 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

siriwan.si@rmutsv.ac.th
siriwansi.sites.rmutsv.ac.th

 


 

ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล
Dr.Sivawong Petjun

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

sivawong.p@rmutsv.ac.th
siwawongp.sites.rmutsv.ac.th

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
Asst.prof Supitchaya Boonkua

supitchaya.b@rmutsv.ac.th
supitchayab.sites.rmutsv.ac.th

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง
Asst.prof Kannika Buatongrueng

kannika.b@rmutsv.ac.th
kannikab.sites.rmutsv.ac.th

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน เครือวรพันธุ์
Asst.prof Rarin Kruaworapan

rarin.k@rmutsv.ac.th
rarink.sites.rmutsv.ac.th

 


 

ดร.ฉมพร   มีชนะ
Dr.Chamaporn Meechana

chamaporn.m@rmutsv.ac.th
chamapornm.sites.rmutsv.ac.th

 


 

อาจารย์กัลยาณี  ยุทธการ
Miss Kanlayanee Yutthakarn

kanlayanee.y@rmutsv.ac.th
kanlayaneey.sites.rmutsv.ac.th

 

 

อาจารย์จิรัชญา บุญช่วย
Miss Jiratchaya Bunchuay

jiratchaya.b@rmutsv.ac.th
jiratchayab.sites.rmutsv.ac.th