• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ครั้งที่ 2

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561

(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ประกาศรายชื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 3/2561

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี RMUTSV TEST 3/2561

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 /2561

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

กำหนดสอบวันที่ 14-18 มกราคม 2562

หากนักศึกษาคนใดมีสอบรายวิชาทับซ้อนให้แจ้งทับซ้อนภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น 
หากไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา 

รับนักศึกษาโครงการพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์พายุในพื้นที่ภาคใต้

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค

รับสมัครนักศึกษาการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่อ "สิรินธรวัลลี เกมส์"

ประกาศ แจ้งเพื่อทราบ เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค