• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ครั้งที่ 3

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เปิดรับสมัครนักศึกษา(รอบพิเศษ) รอบที่ 3 แขนงการจัดการนวัตกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษา(รอบพิเศษ) รอบ 3 แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ให้ทุนเรียนฟรี

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ครั้งที่ 2

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561

(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ประกาศรายชื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 3/2561

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี RMUTSV TEST 3/2561

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 /2561