• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่บริการแนะแนวการศึกษาต่อฯ

อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง พร้อมกับ อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง และอาจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง ลงพื้นที่บริการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดปัตตานี

แสดงความยินดีกับ อาจารย์คุลิกา ธนะเศวตร ครูดีเด่น ประจำปี 2561

 

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ให้แก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง Google Apps Google Classroom เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการเรียนต่อไป 

รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้าน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (โควต้า)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (โควต้า)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (โควต้า)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019)

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโน