• ภาษาไทย
  • English

ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (โควต้า)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (โควต้า)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (โควต้า)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019)

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโน

ประกาศรายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 /2561

  งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

  กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2561

  แอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษา

  ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (จากการคัดสรรโครงการจากทั่วประเทศ)

  ขอแสดงความยินดี กับ ทีม Dugong CHT วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมเยาวชนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (จากการคัดสรรโครงการจากทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครน