• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย และ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

ให้บัณฑิตทุกสาขาดำเนินการกรอกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย (สำหรับบัณฑิต) และดาวน์โหลด 

โครงการ CHT Freshmen Day

โครงการค่ายคุณธรรม

 

กำหนดการปฐมนิเทศ

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

ขอเชิญชวนส่งนักกีฬาฟุตซอลคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนการแข่งกันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 15

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา ประจำปี 2559

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558