• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศ นโยบายและมาตรการกำกับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมการดำเนินตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมชมเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

เอกสารตามไฟล์แนบ

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลผู้ได้รับทุน มทร.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2560

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศจากหน่วยกิจการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559 

(เอกสารตามไฟล์แนบ)

ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย และ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

ให้บัณฑิตทุกสาขาดำเนินการกรอกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย (สำหรับบัณฑิต) และดาวน์โหลด 

โครงการ CHT Freshmen Day