• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา 2/2560

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ในโครงการ CHT นิทรรศการวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ใช้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคน เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี

แบบสำรวจความต้องการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว(ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน*ในส่วนราชการ)

[สำหรับนักศึกษา] แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประกอบการรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งจะนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ประกาศทุนการศึกษา PEC-G2018

เปิดโลกกิจกรรม CHT CLUB 2017