• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม(57)

รายการหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT-08-00-3.1.1-01 คำสั่งที่ 618/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัยฯ
CHT-08-00-3.1.1-02  คำสั่งที่ 023/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ
CHT-08-00-3.1.1-03  แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2558
CHT-08-00-3.1.1-04  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่2/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
CHT-08-00-3.1.2-01  แผนการใช้ประโยชน์จาการบริการวิชาการ
CHT-08-00-3.1.2-02

1.โครงการพัฒนาชุมชนตาบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สรุปกิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า

CHT-08-00-3.1.2-03  แผนการสอน/มคอ.5 รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
CHT-08-00-3.1.2-04 สรุปกิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน
CHT-08-00-3.1.2-05 แผนการสอน/มคอ.3 รายวิชาการปฏิบัติงานครัว
CHT-08-00-3.1.2-06  บันทึกหลังการสอน มคอ.5 รายวิชา การปฏิบัติงานครัว
CHT-08-00-3.1.2-07 สรุปกิจกรรมย่อยที่ 3 การอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล
CHT-08-00-3.1.2-08  แผนการสอน/มคอ.3 รายวิชาปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
CHT-08-00-3.1.2-09 สรุปกิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน
CHT-08-00-3.1.2-10 แผนการสอน/มคอ.5 รายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบบัญชี
CHT-08-00-3.1.2-11  สรุปโครงการอบรมมัคคุเทศก์
CHT-08-00-3.1.2-12  แผนการสอน/มคอ.3 รายวิชาหลักการมัคคุเทศก์เบื้องต้น/รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว/และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
CHT-08-00-3.1.2-13 สรุปโครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันสาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
CHT-08-00-3.1.2-14 มคอ.3/แผนการสอนภาษาอังกฤษ1 /รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการบินภาคพื้นดิน
CHT-08-00-3.1.2-15 แผนการสอน/มคอ.3 เรียนการสอนในรายวิชาการเขียน 2
CHT-08-00-3.1.2-16 สรุปโครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์
CHT-08-00-3.1.2-17 แผนการสอน/มอค.3 รายวิชารายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
CHT-08-00-3.1.3-01 สรุปผลการดาเนินโครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์
CHT-08-00-3.1.3-02 สรุปโครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันสาหรับเยาวชนในท้องถิ่นขึ้น
CHT-08-00-3.1.3-03 สรุปโครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันสาหรับเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อรองรับ AEC
CHT-08-00-3.1.3-04 สรุปโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนกิจกรรมย่อยที่ 1 – 4
CHT 08-00-3.1.3-05 สรุปโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์
CHT-08-00-3.1.6-01 คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริการวิชาการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
CHT-08-00-3.1.6-02 หนังสือแจ้งกาหนดการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมเติมความรุ้และสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม ปี 2 กิจกรรมที่ 2
CHT-08-00-3.1.6-03  รูปภาพการเข้าร่วมติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในชุมชนเปู้าหมาย