• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ การดำเนินงานของสายสนับสนุน

วันนี้ 31 มีนาคม 2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้" ใน Cop ที่ 8 การดำเนินงานของสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอดรับบริบทในการดำเนินงาน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนินทร์ สังขดวง  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู

นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ เซ็นสัญารับทุนการศึกษา

วันนี้ 31 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ เซ็นสัญารับทุนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการค้า ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองและกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยมีอาจารย์อติวันทร์ ดุริยานนท์ เป็นตัวแทนบริษัทบร

คณาจารย์จากสาขาวิชาการโรงแรมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

คณาจารย์จากสาขาวิชาการโรงแรม นำโดย อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง พร้อมด้วยอาจารย์สุธิรา ปานแก้ว, อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง, อาจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เพื่อเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ณ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพั

อาจารย์อัฐชิษฐา กิ้มภู่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ

เมื่อวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564  อาจารย์อัฐชิษฐา กิ้มภู่ อาจารประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับเชิญจากสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ในโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาเกิดแนวคิดในการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งกาย วาจา ใจ โดยได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาได้นำไปปรับใช้เมื่อออกไปสู่สถา

กิจกรรมเยาวชนร่วมใจสืบสานทำนุบำรุงวันสำคัญทางศาสนา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล ได้จัดกิจกรรมเยาวชนร่วมใจสืบสานทำนุบำรุงวันสำคัญทางศาสนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานทำนุบำรุงวันสำคัญทางศาสนาและบูรณาการกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแยกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้ 

คณาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

เมื่อ​วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลงาน และเป็นเวทีเสนอผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชากา

ผู้อำนวยการเข้าร่วมรายการเวทีคนตรัง ทาง สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง (สวท.ตรัง) เพื่อออกรายการ เวทีคนตรัง สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz โดยดีเจเจ้านางยอยศพร อรรคไกรสีห์ เพื่อประสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันนี้ 29 มกราคม 2564 หน่วยบริการวิชาการ งานวิชาการและวิจัย ได้จัดประชุมหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา เพื่อดำเนินการปรับแก้โครงการให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน

วันนี่ 26 มกราคม 2564 หน่วยวิจัยและพัฒนา งานวิชาการและวิจัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Co-working space วิทยาลัยก

ประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

วันนี้ 25 มกราคม 2564 หน่วยบริการวิชาการ งานวิชาการและวิจัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ทุกโครงการ เพื่อดำเนินการวางแผนการดำเนินโครงการตามปีงบการประมาณ 2564  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับอนุมัติโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบการป