• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)โดยทางวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มอบหน้าที่ให้ นายชลิต เฉียบพิมาย อาจารย์สาขาวิชาการโรง

โครงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ อาจารย์ ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ อาจารย์อรอนงค์ อำภา ได้จัดโครงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมนของก

กิจกรรมประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่

ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดย นายชลิต เฉียบพิมาย อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการและคณะ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ดำเนินกิจกรรมประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาห

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คว้ารางวัลชนะเลิศ

    วันนี้  14 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะด้านมัคคุเทศก์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) โดยนางสาวกัญญารัตน์ เหล่าเส็น นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว &nbsp

นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 บุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และทำบุญประจำปีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ฟ้าพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้งานโปรแกรมการจัดประชุมออนไลน์ ให้แก่บุคลากรที่ยังขาดทักษะในการใช้โปรแกรมการจัดประชุมออนไลน์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบริ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Cop ที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย จัดอบรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Cop ที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับบริบทในการดำเนินงาน ในการจัดการองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านงานวิจัยให้มี

เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา นางสาวปิยะนุช นาพอ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ตามแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้มีการเรียนการสอนแบบ On Site ภาย

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

18 มกราคม 65 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล