• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการโรงแรม ฯ มทร.ตรัง ปักธงให้ความรู้คู่ชุมชนชายฝั่ง เพื่อการท่องเที่ยวยุคใหม่ 

ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ และอาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ในกิจกรรมย่อยที่ 2.4 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ กิจกรรมย่อยที่ 3.3

ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2564  ได้ทำการลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อทำการตรวจประเมินคุณภาพของสถานที่ในการปฏิบัติงาน ตามแผนการดำเนินกิจกรรม ในการประชุมคณะกรรมการในวาระที่ได้รายงานมาก่อนหน้านี้โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น อาจารย์ บุคลากรทุกส่วนงานของทางวิทยาลัยฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แล

การถ่ายทอดองค์ความรู้ อันมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ หัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย และอาจารย์ สิริปุณยากร ไกรเทพ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ฝั่งอันดามัน ในกิจกรรมท

การจัดการโฮมสเตย์สีเขียวเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (Green Homestay)

ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 อาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว และ ดร.ดุสิตพร ฮกทา ได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ “การจัดการโฮมสเตย์สีเขียวเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (Green Homestay)” ภายใต้โครงการการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโ

โครงการการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ดำเนินโครงการการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ โดยมีอาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ และอาจารย์อรอนงค์ อำภา คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่จัดบริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้าน เขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรังโดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการฝึ

อาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานใน  "การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 อาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง (หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว), อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว และ ผศ.ดร.

ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ติดตามกิจกรรม 5 ส +

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  ดร.ดุสิตพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ในการร่วมประชุมวางแผนกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ติดตามกิจกรรม 5 ส + ตามระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้เป็นที่เห็นชอบในที่ประชุมของคณะกรรรมการ การประชุมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด

มทร.ตรัง ผลักดันคนรุ่นใหม่สานต่อธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อปะเหลียนในยุคดิจิทัล

    เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ และอาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (

นักวิจัย วิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสร่วมลงพื้นที่เกาะสุกร อ. ปะเหลียน จ.ตรัง

ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 อาจารย์กัลยาณี  ยุทธการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะนักวิจัยสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ได้มีโอกาสร่วมลงพื้นที่เกาะสุกร อ.

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.