• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในสังกัด ดำเนินจัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมประกอบไปด้วยการแนะนำภาพรวมขอ

กิจกรรม “ทำบุญถวายเทียนพรรษา” 2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์ บุคลากรของทางวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญถวายเทียนพรรษา” ของทางมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ณ วัดไม้ฝาด ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหวังในการธำรงไว้ซึ่งประเพณี ในโอกาสวันเข้าพรรษา ที่ใกล้เข้ามานี้ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในก

โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ (RMUT-TRM Day)

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรืองและทีมวิจัย มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงาน TRM-Day ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ (RMUT-TRM Day) เป็นความร่วมมือของ 9 มทร. ร่วมกับ บพค. สอวช.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565" โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการพบนักศึกษาใหม่จากทุกสังกัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งท่านผู้อำนวยการ  ฯ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ณ จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2565 อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ และผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีโอกาสออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีการเยี่ยมเยือนสถานประกอบการ จำนวน 18 แห่ง ซึ่งมีนักศึกษาของวิทยาลัย ฯ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในแผนกบัญชีโรงแรม ในส่วนของก

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหน้าเขา-ในวัง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว ได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) ด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหน้าเขา-ในวัง ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแ

โครงการยกระดับหนังสือ ตำรา เพื่อนำไปสู่งานด้านวรรณกรรมที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผศ. ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ สาขาวิชาการบัญชี , ผศ.

เตรียมความพร้อมในการจัดงาน พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และอาจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.

ประชุมพิจารณาปรับปรุงในการจัดทำหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและไมซ์ (MICE)

-เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาปรับปรุงในการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้อง Co-Working Space. การจัดการประชุมมีขึ้นเพื่อทำการวางแผน และเตรียมความพร้อมในการสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและไมซ์ (MICE) ในรูปแบบพื้

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ของโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2565ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ของโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ร่วมกับคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้อง Co-Working Space.