• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการวิจัย รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการวิจัย รอบ 6 เดือน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับทางคณะกรรมการติดตาม ฯ

ผศ.ดร.ธนินทร์ สังขดวง เวทีคนตรัง” ได้มีโอกาสร่วมรายการ สวท.ตรัง FM 91.25 MHz

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ธนินทร์ สังขดวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ได้มีโอกาสร่วมรายการ “เวทีคนตรัง” สวท.ตรัง FM 91.25 MHz ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณยอยศพร อรรคไกรสีห์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง โดยได้มีการร่วมสัมภาษณ์ในหัวข้อ “สปาโคลน”  การท่องเที่ยวชุมชนในเชิงสุขภาพ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพ รุ่นใหม่ (Young & Smarts Accountants) และกิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบสมรรถนะวิชาชีพบัญชี โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมในค

มทร.ศรีวิชัย เพิ่มทักษะสู่โลกยุคใหม่ ให้ฟันเฟืองการท่องเที่ยวอันดามัน

มทร.ศรีวิชัย เพิ่มทักษะสู่โลกยุคใหม่ ให้ฟันเฟืองการท่องเที่ยวอันดามัน ด้วยศูนย์พัฒนากำลังคนและยกระดับของนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ สะดวก เข้าถึง เข้าใจ ใช้ได้จริง

ผู้อำนวยการฯออกรายการ “เวทีคนตรัง” สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเดินทางไปยังสถานีวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง (สวท.ตรัง) เพื่อออกรายการ “เวทีคนตรัง” สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณยอยศพร อรรคไกรสีห์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การเปิดศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัต

ยกระดับของดีชุมชนโคลนสปา

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ธนินทร์ สังขดวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ในนามผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมด้วยคณะวิจัย ร่วมดำเนินงานเพื่อยกระดับของดีชุมชนโคลนสปา โดยหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมระยะ 9 เดือน (Site

เส้นทางท่องเที่ยวยุคใหม่ ชายฝั่งอันดามันแบบ One Day Trip

สร้างเส้นทางท่องเที่ยวยุคใหม่ ชายฝั่งอันดามันแบบ One Day Trip ให้คุ้ม ครบ ได้ความรู้ ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2565 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้รับชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว กิ

โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ดร.ดุสิตพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ตามที่บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการดำเนินกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำสัญญารับทุนการศึกษาและรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ซึ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของทางวิทยาลัยฯ ในการนี้ได้มอบโอวาทและแนวคิดแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเป็นบัณฑิตในอนาคต ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงานที่มีการแข่งขันอย่างมากในปัจจุบันโดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยา

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 4 เมษายน 2565